Hoppa till huvudinnehåll

Barnkonventionen - steg på vägen

FNs Barnkonvention är svensk lag sedan 2020. Implementeringen av konventionen pågår sedan dess främst inom offentlig verksamhet. Som ett regionalt bolag med huvudsaklig finansiering från offentliga medel har vi både en vilja och ett ansvar att verka i enlighet med barnkonventionens principer.

I vårt arbete valde vi att koncentrera oss på de fyra grundprinciperna:

- Alla barn har samma rättigheter
- Barnets bästa ska alltid komma först
- Varje barn har rätt att överleva och utvecklas
- Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt


Ökad kunskap

Under våren deltog Carolina Falk, konsulent barn och unga, i en utbildning (2 dgr) i Barnkonventionen arrangerad av Region Skånes kulturförvaltning. Under hösten deltog hela Avdelningen för filmkultur i en barnrättsutbildning (1/2 dag) arrangerad av Teatercentrum och Danscentrum. Ett första steg i kartläggningen av Film i Skånes eget arbete gjordes av Lena Ek, vikarierande visningskonsulent, där hon efter att ha presenterat processen intervjuade alla anställda kring nuläget, vilket sammanställdes i den interna rapporten ”Rapport om implementering av Barnkonventionen inom Film i Skåne. Första fasen 2021”. Därefter fick Jeanette Schjerva, visningskonsulent, i uppdrag att på del av sin arbetstid arbeta vidare med Barnkonventionen inom Film i Skåne. En intern workshop genomfördes under hösten med exempel från bland annat Malmö stads arbete med Barnkonventionen. Vid det tillfället beslöts att vi i årets verksamhetsberättelse skall redovisa Barnrättsperspektivet utifrån resultat i förhållande till arbetstid och budget, men också identifiera områden framåt där vi behöver utveckla våra insatser. Vi beslöt också att Jeanette Schjerva skall gå utbildningen till Barnrättsstrateg under våren 2022.

Vår verksamhet

Film i Skånes verksamhet (mestadels indirekt) för barn och unga redovisas i första hand under avdelningarna ”Barn och unga” och ”Visning” i verksamhetsberättelsen, men också som samproduktionsinsatser under ”Produktion”. Utifrån grundprinciperna har vi ett fokus på "alla barn". Därför arbetade vi med kommuner och deras verksamheter för barn och unga, och särskilt det som sker inom skolans ram, där alla barn finns. Och därför har vi under en följd av år satsat  på projekt som filmkollo för unga med funktionsvariation. Vi menar att eget skapande med film/rörlig bild där man tillägnar sig kompetens i den rörliga bildens språk och ges möjlighet att på olika sätt uttrycka sig, bidrar till barn och ungas utveckling som individer och samhällsmedborgare.
I projekt med barn och unga där vi själva står som avsändare brukar vi ta reda på vad barn tycker genom enkäter och samtal. Vi tar också in testklasser till olika filmpedagogiska koncept.

Tid, pengar och ambition

Vi har tittat på hur stor del av vår totala arbetstid vi lägger på insatser för och med barn och unga, och kommit fram till att av Film i Skånes totala 11,5 årsverken beräknas 2,8 årsverken ( 1,8 MSEK ) vara arbete för barn och unga. Det är i huvudsak indirekt verksamhet riktad till andra aktörer som arbetar direkt med  barn och unga, och del av flera tjänster på Film i Skåne.
Vi har också räknat fram att 6 MSEK av verksamhetens övriga kostnader relaterar till insatser för barn och unga; såväl direkta insatser i filmpedagogisk verksamhet, insatser i filmprojekt och filmfestival/ branschmötesplatser för film riktad till barn och unga, men även viss del av gemensamma kostnader i relation till barn och ungas andel av den totala verksamheten.

Sammanlagt: 7,8 MSEK (20% av Film i Skånes totala kostnader).

Förbättringsområden: 
Framåt vill vi stärka oss inom grundprincipen: "Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt". Vi vill hitta sätt att i ett tidigare skede ta in unga i planeringen av innehåll och projektupplägg. Men också i genomförande och uppföljning.