Hoppa till huvudinnehåll

För en grönare filmproduktion

Produktion
Hållbarhet

Film- och TV-produktion har särskilda utmaningar när det gäller grön hållbarhet: det är tillfälliga projekt med tillfälliga konstellationer av olika aktörer och leverantörer som under en begränsad tid, på olika platser, ska genomföra en filmproduktion och där målet; den färdiga filmen, betyder allt, och vägen dit nästan ingenting. Kombinationen av dessa faktorer leder snarare mot tillfälliga ad-hoc lösningar än miljömedvetna val.

Flera regionala filmfonder i Europa har arbetat med frågan under längre tid och inom ramen för vårt Europeiska nätverk, Cine-Regio, har vi formerat en grupp kallad ”Green-Regio” med syftet att utbyta ”best practise” i det konkreta arbetet.

Sedan juni 2017 ingår i ägardirektiven för Film i Skåne att bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Inspirerade av de europeiska kollegorna och med särskilt ekonomiskt stöd från ägaren inledde Film i Skåne under 2018 ett pilotprojekt i samarbete med masterstudenter vid The International Institute for Industrial Environmental Economics på Lunds universitet lund för att ta fram en modell för att stimulera till ”grönare ” filmproduktion men även se över förbättringsarbeten inom Film i Skåne och studioverksamheten. TV-serien ”Systrar 1968” som producerades av Anagram produktion under 2018 fick utgöra testobjekt för att se hur en modell skulle kunna fungera och vad som blir viktigt att titta på.

Idéen är att på sikt kunna erbjuda konsultation innan produktionsstart, ha ett system för uppföljning samt kunna erbjuda någon form av bonus om man uppfyller de mål som man satt upp inför filmproduktionen. Sedan hösten 2017 begär Film i Skåne in en plan för hur man tänker arbeta med hållbarhet då man ansöker om medfinansiering av filmprojekt.

I förlängningen kommer den efterfrågade hållbarhetsplanen att åtföljas av länkar till ”best practice” samt presenteras i kontext av de globala hållbarhetsmålen och då även relatera till bland annat social hållbarhet. Arbetet med pilotprojektet fortsätter under 2019 och en färdig strategi för hur vi ska jobba med att ”gröna” filmproduktionen beräknas vara klar i slutet på 2019. Ekonomisk hållbarhet betyder för Film i Skåne såväl att de offentliga medel som Film i Skåne investerar i film attraherar flerfallt mer nationellt och internationellt kapital som spenderas i Skåne som att den regionala filmbranschen stärks och utvecklas.

Självklart genom utveckling och investering i filmproduktion men också genom insatser i form av kompetensutveckling. Genom det europeiska samarbetet mellan regionala filmfonder stärker vi också kunskapen om och möjligheterna till internationella samproduktioner. Framöver kommer de offentliga aktörerna på filmområdet att behöva ta ett större ansvar för att både förmedla kunskap men också utforma sina stödsystem så att utvecklingen går mot en grönare och än mer hållbar filmproduktion.