Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan Film Malmö

Vad kan sökas?

Film Malmö är en pilotsatsning under 2019 för att stärka filmproduktion i Malmö och berättelser om/från Malmö genom samproduktion av film. Med principen lika insats (50% från Malmö Stad matchat av 50% från Film i Skåne) investerar vi inom ramen för pilotprojektet Film Malmö gemensamt i produktion. av

Specifika kriterier Film Malmö

Samproduktionsinsats kan ansökas för:

  • Dokumentärfilm
  • Barn- och ungdomsfilm
  • Tv-serier
  • Berättelserna ska skildra Malmö och ha förlagt väsentlig del av inspelningen inom kommunen
  • Upphovspersoner och bolag ska vara baserade i Malmö

Vem kan ansöka?

Bolag eller projekt med upphovspersoner baserade i Malmö kan ansöka. Även projekt av bolag från annan ort som har förlagt en väsentlig del av inspelningen i Malmö kan ansöka.

Beslutsprocess

Ansökan handläggs av Film i Skåne. Beslut fattas gemensamt mellan Film i Skåne och kulturförvaltningen, Malmö Stad. Handläggningstiden beräknas till 6-8 veckor efter registrering av ansökan. Ansökningar tas emot löpande till dess att pilotprojektets medel för 2019 är fördelade. Den totala potten är 1 miljon SEK.

Riktlinjer

Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publik potential regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling. Projekt med en klar förankring i denna prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne och Malmö är ett krav.

Film Malmö erbjuder toppfinansiering och kan endast investera i produktioner som har annan finansiering klar, utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara insatser från fonder, så som Svenska Filminstitutet, andra regionala resurscenter, eller insatser från TV bolag och privata investorer. Övrig finansiering skall vara bekräftad och projektet redo att gå i produktion.

Film Malmö investerar maximalt 30 procent av filmens budget. Film i Skåne sluter samproduktionsavtal för insatsen med krav på rättigheter och avkastning.

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Vad skall ansökan innehålla?

Projektbeskrivning, med synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision. Manus, Tidsplan, Budget, Finansieringsplan, Distributionsplan, CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner.

Till ansökan  behövs också dessa uppgifter:

  • Kontaktuppgifter till producent, produktionsbolag, regissör, manusförfattare
  • Synopsis
  • Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion
  • Arbetsprov / Rough Cut

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: ludvig@filmiskane.se.

Regelverk för Film Malmö gällande samproduktion av film och TV

Film i Skåne och Kulturförvaltningen Malmö stad ska under 2019 genomföra ett pilotprojekt om filmfinansiering under namnet Film Malmö. Projektet ska bidra till professionell film- och tv-produktion i staden via samproduktion. Nedan följer regelverk gällande samproduktion av Film och TV inom projektet.

§1. Insats från Film Malmö skall ske genom samproduktion.

§2. Film i Skåne ska vara avtalsparten för Film Malmö och teckna samproduktionsavtal med Produktionsbolaget. Film i Skåne är också kontakt för Film Malmö och ska hållas uppdaterad om produktionens fortskridande.

§.3 Samproduktionsavtal kan slutas med projekt vars inspelning ännu inte påbörjats eller samproduktionsavtal slutits, med mindre än att det upplöses och omförhandlas med samtliga parter.

§4. Till samproduktionsavtalet ska manus, budget, tidsplan samt andra avtal som reglerar produktionen bifogas. Producenten ska lämna skriftliga bevis på övrig finansiering.

§5. Produktionsbolaget ska ha sitt säte i Malmö eller genomföra produktionen i Malmö med anställda filmarbetare och kreatörer bosatta i Malmö.

§6. Produktionsbolaget ska löpande hålla Film i Skåne uppdaterad om produktionens fortskridande. 

§7. Produktionsbolaget ska ge Film i Skåne möjlighet att se och ge feedback på slutversion innan projektet låses.

§8. Produktionsbolaget förbinder sig att spendera minst 150% av insatsen från Film Malmö i Skåne. 

§9. Produktionsbolaget förbinder sig att hålla en speciell redovisning över kostnader som är förbrukade/omsatta i Malmö. 

§10. Samproduktionsavtalet ska reglera vad som händer om produktionen inte når upp till utlovad spendering.

§11. Samproduktionsavtalet ska reglera fördelning av rättigheter och intäkter från exploatering. Fördelning ska ske enligt pro rata och pari passu i förhållande till samproduktionskapitalet.

§12. Film i Skåne och Malmö Stad ska ha rätt att visa produktionen vid ickekommersiella arrangemang som man deltar i eller arrangerar.

§13. Film i Skåne och Malmö Stads ska ha rätt att använda bilder och levererat pressmaterial från produktionen i egen marknadsföring.

§14. Film Malmö/Film i Skåne skall crediteras i produktionens för och eftertext som samproducent.

§15. Film i Skåne skall ha rätt att se utformningen av creditering och eftertext innan projektet låses. 

§16. Produktionsbolaget förbinder sig att hålla en speciell premiärvisning av produktionen i Malmö.

§17. Utformning och genomförande av premiärvisning ska ske i samråd med Film i Skåne och Malmö Stad.

§18. Film i Skåne och Malmö Stad ska ha rätt att använda filmen som underlag för filmpedagogiskt arbete enligt nedan.

Film i Skåne och Malmö Stad arbetar genom filmpedagogiskt arbete med att öka kunskapen kring film och media. Film i Skåne och Malmö Stad skall i dessa sammanhang ha rätt att, i samråd med huvudproducenten, kunna visa korta utdrag och stillbilder från filminspelningen samt geografiskt kunna ange var filmen är inspelad. Film i Skåne och Malmö Stad ska kunna tillgängliggöra delar av filmens manus som jämförelsematerial mellan manus- text och färdig film. Film i Skåne och Malmö Stad ska på egen bekostnad och vid tidpunkt som inte hindrar inspelning kunna dokumentera studiomiljöer och i mån av tillstånd från tredje man, inspelningsplatser som används i filmen. Dokumentationen ska kunna användas i filmupplevelsecentret som bakgrunder till eget skapande och i Film i Skånes och Malmö Stads övriga filmpedagogiska arbete. Film i Skåne och Malmö Stad ska efter samråd med övriga samproducenter, efter slutförd inspelning, kunna överta delar av rekvisita och studiobyggen för att användas i det filmpedagogiska arbetet. Film i Skåne och Malmö Stad ska efter samråd med övriga samproducenter och efter godkännande från berörd skådespelare samt efter särskild överenskommelse om ersättning kunna tillgängliggöra korta avsnitt från filmen eller nyinspela sekvens att användas i eget skapande verksamhet.