Film i Skånes regelverk för samproduktion av film och TV-serier

Film i Skåne agerar som samproducent med krav på förbrukning av medel i Skåne län samt krav på rättigheter i de filmproduktioner vi medverkar i. Nedan avser film även tv-serier.

Samproduktionsskap och samproduktionsavtal

Film i Skåne kan inte delta i filmer vars inspelning påbörjats eller där samproduktionsavtal redan förhandlats med mindre än att samproduktionsavtalet upplöses och omförhandlas mellan samtliga parter.

Filmens producent ska upprätta förslag till samproduktionsavtal som förhandlas mellan samtliga samproducenter. Till avtalet ska manus, budget, likviditetsplan samt andra avtal som reglerar filmproduktionen, dess rättigheter och dess distribution och/eller försäljning bifogas. Film i Skånes regelverk ska ingå som bilaga till samproduktionsavtalet och signeras av samtliga samproducenter. Filmens producent ska lämna skriftliga bevis på att hela finansieringen till projektet säkrats.

Medelsförbrukning i Skåne län

Med spendering i Skåne län menas nedlagda kostnader på löner till personer som är skrivna i Skåne eller köp av varor och tjänster av företag med säte i Skåne och med anställd personal i Skåne i samband med Filmens inspelning. Inköp av förbrukningsvaror i samband med inspelningen av Filmen räknas som spendering förutsatt att inköpsadressen är i Skåne.

I samproduktionsavtalet ska framgå hur mycket Producenten av filmen förbinder sig att lägga på kostnader i Skåne. Producenten ska ombesörja att nedlagda kostnader i Skåne särskilt märks ut i bokföringen och särredovisas i samband med slutredovisningen av filmprojektet. I vissa fall kan även medel förbrukat i enskilda kommuner behöva särredovisas. Samproduktionsavtalet ska också reglera vad som händer om Producenten inte lever upp till sitt åtagande beträffande spendering i Skåne.

Film i Skåne prioriterar filmer med hög spendering i Skåne.

Rättigheter och krav på intäkter från filmens exploatering

Film i Skåne ska ha del av intäkterna från filmens exploatering på samma villkor som övriga samproducenter och utgår från principen om pari passu och fördelning pro-rata i förhållande till samproduktionskapitalet.

Rättigheter och krav på nyttjande av för filmen framtaget PR- och marknadsföringsmaterial

Film i Skåne ska ha rätt att utan hyreskostnad kunna visa filmen vid ickekommersiella sammanhang som Film i Skåne arrangerar eller deltar i. Film i Skåne ska ha rätt att, vid marknadsföringen av egen verksamhet, fritt kunna tillgängliggöra korta avsnitt från Filmen samt levererat pressmaterial, inklusive stillbilder, på internet och i marknadsföringsmaterial.

Rättigheter kring utnyttjande av filmen i filmpedagogisk verksamhet

Film i Skåne arbetar genom filmpedagogiskt arbete med att öka kunskapen kring film och media. Detta arbete sker genom undervisning och föreläsningar samt genom ett filmupplevelsecenter inom Ystad Studios. Film i Skåne ska i dessa sammanhang ha rätt att, i samråd med huvudproducenten, kunna visa korta utdrag och stillbilder från filminspelningen samt geografiskt kunna ange var filmen är inspelad.

Film i Skåne ska kunna tillgängliggöra delar av filmens manus som jämförelsematerial mellan manustext och färdig film. Film i Skåne ska på egen bekostnad och vid tidpunkt som inte hindrar inspelning kunna dokumentera studiomiljöer och i mån av tillstånd från tredje man, inspelningsplatser som används i filmen. Dokumentationen ska kunna användas i filmupplevelsecentret som bakgrunder till eget skapande och i Film i Skånes övriga filmpedagogiska arbete.

Film i Skåne ska efter samråd med övriga samproducenter, efter slutförd inspelning, kunna överta delar av rekvisita och studiobyggen för att användas i filmupplevelsecentret. Film i Skåne ska vid tidpunkt som inte hindrar inspelning och efter samråd med filmens producent kunna förevisa för filmen uppbyggda studiomiljöer i Ystad Studios.

Film i Skåne ska efter samråd med övriga samproducenter och efter godkännande från berörd skådespelare samt efter särskild överenskommelse om ersättning kunna tillgängliggöra korta avsnitt från filmen eller nyinspela sekvens att användas i filmupplevelsecentrets eget skapande verksamhet.

Credit

Filmer där Film i Skåne medverkat som samproducent ska i sin huvudtext tydligt ange att den producerats i samproduktion med Film i Skåne. Film i Skåne ska krediteras på samma plats och på samma sätt som övriga samproducenter vilket även inkluderar användande av logotyper i eftertext och på marknadsföringsmaterial som tas fram för filmen. Film i Skånes konsulenter ska crediteras i filmens eftertext.

Om filmen är inspelad i Ystad Studios ska detta anges i filmens eftertext. Filmens för- och eftertext ska lämnas för godkännande till Film i Skåne.

Filmens premiär

Filmer som Film i Skåne varit med att samproducera ska ha en särskild biografpremiär i Skåneregionen. Premiären ska ske i den kommun där merparten av inspelningen skett. Den skånska premiärvisningen ska ske innan filmens nationella premiär. Filmens producent ska ansvara för att planera och genomföra premiären.

Leverans

Producenten ska, utan kostnad för Film i Skåne, leverera filmen som en digital fil enligt instruktion som överenskommits i samproduktionsavtalet. Tillsammans med filmen ska levereras produktionsfakta och synopsis, teaser och trailer, pressbilder och affischer. Om filmen tas fram i fysiska exemplar ska sådana sändas till Film i Skåne utan kostnad.

Miljöpolicy

Film i Skåne arbetar med att göra filmproduktion mer hållbar. För att få fram mätvärden och att sprida kunskap använder Film i Skåne verktyget Hållbar film. Filmens producent ska, efter genomgång av Film i Skåne, åta sig att fylla uppgifter om filmen i ett digitalt formulär som tillhandahålls av Film i Skåne.