Regelverk för samproduktion

Film i Skåne agerar som samproducent med krav på förbrukning av medel i Skåne län samt krav på rättigheter i de filmproduktioner man medverkar i.

Samproduktionsskap och samproduktionsavtal

Film i Skåne kan inte deltaga i filmer vars inspelning påbörjats eller där samproduktionsavtal redan förhandlats med mindre än att samproduktionsavtalet upplöses och omförhandlas mellan samtliga parter. Filmens producent skall upprätta förslag till samproduktionsavtal som förhandlas mellan samtliga samproducenter. Till avtalet skall manus, budget, likviditetsplan samt andra avtal som reglerar filmproduktionen och dess distribution och/eller försäljning bifogas. Film i Skånes regelverk skall ingå som bilaga till samproduktionsavtalet och signeras av samtliga samproducenter. Producenten skall lämna skriftliga bevis på att hela finansieringen till projektet säkrats.

Medelsförbrukning i Skåne län

Med spendering i Skåne län menas av produktionen nedlagda kostnader på personal och/eller företag som är skrivna och betalar skatt i Skåne.
Film i Skåne prioriterar projekt med hög spendering i Skåne. I samproduktionsavtalet skall framgå hur mycket producenten av filmen förbinder sig att lägga på kostnader i Skåne. Producenten skall ombesörja att nedlagda kostnader i Skåne särskilt märks ut i bokföringen och särredovisas i samband med slutredovisningen av filmprojektet. Samproduktionsavtalet skall också reglera vad som händer om producenten inte lever upp till sitt åtagande beträffande spendering i Skåne.

Rättigheter och krav på intäkter från filmens exploatering

Film i Skåne skall ha del av intäkterna från filmens exploatering på samma villkor som övriga samproducenter och utgår från principen om pari passu och fördelning pro-rata i förhållande till samproduktionskapitalet.

Rättigheter och krav på nyttjande av för filmen framtaget PR- och marknadsföringsmaterial

Film i Skåne skall ha rätt att utan hyreskostnad kunna visa Filmen vid icke- kommersiella sammanhang som Film i Skåne arrangerar eller deltager i. Film i Skåne och Film i Skånes ägare, Region Skåne Holding, inklusive dotterbolag, skall ha rätt att, vid marknadsföringen av koncernens verksamhet, fritt kunna tillgängliggöra korta avsnitt från Filmen samt levererat pressmaterial, inklusive stillbilder, på internet och i marknadsföringsmaterial.

Rättigheter kring utnyttjande av filmen i filmpedagogisk verksamhet

Film i Skåne arbetar genom filmpedagogiskt arbete med att öka kunskapen kring film och media. Detta arbete sker genom undervisning och föreläsningar samt genom ett filmupplevelsecenter inom Ystad Studios. Film i Skåne skall i dessa sammanhang ha rätt att, i samråd med huvudproducenten, kunna visa korta utdrag och stillbilder från filminspelningen samt geografiskt kunna ange var filmen är inspelad. Film i Skåne ska kunna tillgängliggöra delar av filmens manus som jämförelsematerial mellan manus- text och färdig film. Film i Skåne ska på egen bekostnad och vid tidpunkt som inte hindrar inspelning kunna dokumentera studiomiljöer och i mån av tillstånd från tredje man, inspelningsplatser som används i filmen. Dokumentationen ska kunna användas i filmupplevelsecentret som bakgrunder till eget skapande och i Film i Skånes övriga filmpedagogiska arbete. Film i Skåne ska efter samråd med övriga samproducenter, efter slutförd inspelning, kunna överta delar av rekvisita och studiobyggen för att användas i filmupplevelsecentret. Film i Skåne ska vid tidpunkt som inte hindrar inspelning och efter samråd med huvudproducenten kunna förevisa för filmen uppbyggda studiomiljöer i Ystad Studios. Film i Skåne ska efter samråd med övriga samproducenter och efter godkännande från berörd skådespelare samt efter särskild överenskommelse om ersättning kunna tillgängliggöra korta avsnitt från filmen eller nyinspela sekvens att användas i filmupplevelsecentrets eget skapande verksamhet.

Credit

Filmer där Film i Skåne medverkat som samproducent ska i sin huvudtext tydligt ange att den producerats i samproduktion med Film i Skåne. Film i Skåne ska krediteras på samma plats och på samma sätt som övriga samproducenter vilket även inkluderar eventuellt användande av logotyper i eftertext och på marknadsföringsmaterial som tas fram för filmen. Om filmen är inspelade i Ystad Studios skall detta anges i filmens eftertext. Filmens för- och eftertext skall lämnas för godkännande till Film i Skåne.

Övrigt

Långfilmer som Film i Skåne varit med att samproducera ska ha en särskild biografpremiär i Skåneregionen i den kommun där merparten av inspelningen skett. Denna särskilda visning ska ske innan filmens officiella premiär. Filmens producent ska aktivt delta i planering och genomförande av premiären.
Producenten skall tillse att minst en filmkopia görs tillgänglig från premiärdatum för särskild spridning till mindre orter i Skåne. Producenten ska utan kostnad för Film i Skåne leverera filmen som en digital fil i HD-upplösning i formatet H264. I samband med att filmen distribueras på DVD ska en DVD i distributionsutförande sändas till Film i Skåne kostnadsfritt. Det åligger Producenten att informera distributören om ovanstående krav.