Hoppa till huvudinnehåll

Filmkunnigheten i landet stärks genom skånsk doktorsavhandling

Barn och unga

Filmkunnigheten i landet stärks av att Maria Söderling, som under många år samarbetat med Film i Skåne, nyligen framgångsrikt disputerat och nu är filosofie doktor vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö Universitet.

Maria Söderling disputerade fredag 15 mars med sin avhandling "Elever erfar och representerar världen visuellt - en utforskande studie om hur mellanstadieelever skapar mening genom fotografi." I ett nära samarbete med en grupp mellanstadielärare i Burlövs kommun har Maria Söderling utforskat hur elever skapar mening genom fotografi. Resultaten pekar exempelvis på att eleverna upplever en hög grad av agens när de representerar aspekter av världen genom att fotografera och redigera. Analyserna visar också att när eleverna fotograferar och redigerar uppstår möjligheter för dem att förändra sin förståelse samt att växla mellan olika positioner och perspektiv.

Under åren har Maria Söderling haft flera samarbeten med Film i Skåne som både bidragit till den akademiska forskningen och till utvecklingen av filmpedagogiken i Skåne. Hon är även en del av Svenska Filminstitutets forskarnätverk. Ett av hennes tidigaste uppdrag för Film i Skåne involverade ett filmkollo för unga med funktionsvariation vid Ystad Studios, där hon observerade hur olika uttrycksformer påverkade deltagarnas engagemang och kommunikation. 

Maria Söderlings samarbeten med Film i Skåne:

År 2013 föreläste hon på "Film i Skolan-dagen" i Kristianstad och agerade följeforskare vid "Filmkollo för unga med funktionsvariation" på Ystad Studios med syfte att observera och dokumentera filmpedagogernas arbetsmetod.

År 2015 medverkade hon på "Skolbiodagen 2015" i Malmö och presenterade en rapport om "Filmkollot" vid en inspirationsdag om Filmpedagogik och MIK.

Under 2016 dokumenterade hon pilotprojektet "Skapande skola - Cirkus Imago, animerad film och digitala spel" på Kulladalsskolan i Malmö.

År 2017 presenterade hon forskning om "Kulladalsskolans Skapande skola projekt" på Film i Skolan-dagen under BUFF och på en inspirationsdag i Eslöv. Hon var också följeforskare vid ett fokusgruppsamtal om film och lärande.

Mellan 2018 och 2020 genomförde Maria tillsammans med Burlövs kommun och Film i Skåne utvecklingsarbetet "Det ni inte ser" som presenterades på Film i Skolan-dagen 2019. Hon var även involverad i ett filmläger för tjejer med ADHD/ADD-diagnoser på Ystad Studios Visitor Center och satt i Filminstitutets referensgrupp för det filmkulturella stödet för barn och unga under 2019.

Maria Söderlings doktorsavhandling belyser vikten av elevers aktiva deltagande och agens i skapandet av visuella representationer, vilket är en insikt som kan integreras effektivt i filmpedagogiska program och projekt. Genom att förstå hur elever skapar mening genom fotografi kan filmpedagoger bättre stödja elevernas lärande och kreativa uttryck.

Denna forskning är en tillgång för såväl filmpedagogiken som kommunernas arbete och förståelse för hur man kan jobba med visuellt gestaltande i undervisning, samt för Film i Skånes arbete med målgruppen barn & unga.

Grattis till disputationen önskar Film i Skåne!

Avhandlingen "Elever erfar och representerar världen visuellt - en utforskande studie om hur mellanstadieelever skapar mening genom fotografi." finns att läsa här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1827974/FULLTEXT01.pdf
 

Foto: Carolina Falk, Film i Skåne